رای به سایت :
7
محبوب
مرکز مقاومت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
سازمان بسیج ادارات تهران بزرگ
سه شنبه 27 آذر 1397 -

برگزاری جلسه ماهانه مسولین فرهنگی اجتماعی مرکز مقاومت بسیج کارکنان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
برگزاری جلسه ماهانه مسولین فرهنگی اجتماعی مرکز مقاومت بسیج کارکنان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
    تاریخ› دوشنبه 20 مهر 1394 - 19:00

جلسه ماهانه مسولین فرهنگی اجتماعی مرکز مقاومت بسیج کارکنان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در دانشگاه تربیت مدرس برگزا شد

RSS