رای به سایت :
7
محبوب
مرکز مقاومت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
سازمان بسیج ادارات تهران بزرگ
دوشنبه 01 مرداد 1397 -

برگزاری همایش تحکیم بنیان خانواده در دانشگاه شریف
برگزاری همایش تحکیم بنیان خانواده در دانشگاه شریف
    تاریخ› سه شنبه 05 آبان 1394 - 17:56

همایش تحکیم بنیان خانواده با حضور بسیج خواهران حوزه ها و پایگاه ها در دانشگاه شریف برگزار شد.

برگزاری جلسه ماهانه فرماندهی بسیج کارکنان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
برگزاری جلسه ماهانه فرماندهی بسیج کارکنان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
    تاریخ› سه شنبه 28 مهر 1394 - 17:30

جلسه ماهانه اعضای شورای فرماندهی بسیج کارکنان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در ساختمان ستادی این مرکز برگزار شد.

RSS