رای به سایت :
7
محبوب
مرکز مقاومت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
سازمان بسیج ادارات تهران بزرگ
سه شنبه 29 خرداد 1397 -
برگزاری جلسه ماهانه فرماندهان حوزه ها و پایگاه های مرکز مقاومت بسیج کارکنان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
برگزاری جلسه ماهانه فرماندهان حوزه ها و پایگاه های مرکز مقاومت بسیج کارکنان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

جلسه ماهانه فرماندهان حوزه ها و پایگاه های مرکز مقاومت بسیج کارکنان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بخ میزبانی دانشگاه صنعتی امیر کبیر برگزار گردید.
calendar
تاریخ : 1395/08/09 - 11:43
0
محبوب  
رای به خبر :